Vinster och utmaningar med självledarskap

Publicerat 16 november 2020

Man kan likna ett självledarskap med att vara ute och segla mot en önskad hamn. Hamnen är vårt kända mål, kartan/sjökortet visar vägen, kompassen hjälper oss att hålla den önskade riktningen, kölen skapar stabilitet, seglen ger oss driv framåt mot det vi vill komma till, rodret styr och korrigerar när det behövs.

Som kapten har du en tilltro till din förmåga och du ser till att dina handlingar fokuseras på det som är viktigast för att både hantera problem som uppstår och för att komma fram till den önskade destinationen. Du agerar medvetet och proaktivt.

Ett välutvecklat självledarskap, vad kan det ge?

Om det är så att du har en besättning med på båten är det viktigt att du kan leda dig själv för att kunna leda de andra på ett förtroendeingivande sätt.

Är du en del av besättningen behöver du bland annat veta vart ni ska, din roll, veta vilka era delmål på vägen är, kunna använda dina styrkor på bästa sätt och kan hantera problem på konstruktivt. Du har fått förutsättningarna för att kunna tar initiativ, fatta egna beslut och fråga om hjälp när det behövs.

I tider att mycket hem- och distansarbete är ett gott självledarskap en framgångsnyckel, oavsett om du är ledare eller inte. Låt oss titta lite närmare på vad det innebär och kan ge.

Självledarskap innebär en förståelse för nuläget, det önskade läget och vad du kan göra för att nå dit. Det handlar om att förstå vad du ska göra, prioritera vilken ordning det ska göras i och se till att du får bra förutsättningar för att göra det.

För att kunna leda oss själva behöver vi kunna orientera oss i terrängen – vilket på arbetet oftast motsvaras av att känna till såväl företagets mål och väg framåt som de egna målen och den egna riktningen. Först då finns möjlighet att ta egna initiativ och driva vår egen utveckling. Det förutsätter att organisationen är öppen, har tydliga mål, väldefinierade roller, samt en tydlig och rak uppföljning.

Individer med ett högre utvecklat självledarskap blir proaktiva självledare som söker vägar att få organisationen att blomstra.

I en organisation som medvetet satsat på att utveckla självledarskapet vet medarbetarna vad de ska göra, de tar ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver.  Målen är kända och tydliga och medarbetarna kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. För att nå nålen använder sig ledarna i hög utsträckning av delegering, coaching och ett styrkebaserat ledarskap. Det bygger självförtroende, trygghet och delaktighet.

Men det är inte bara ledarna som leder och fattar beslut. Alla tar ansvar för att på något sätt leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre.

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en är en bra självledare eller får chans att utveckla självledarskapet.

Kännetecken för en god självledare är att den

 

– har tydliga personliga värderingar, vet vad man står för, är trygg

– fattar medvetna beslut grundade i mål och riktning

– har en god självinsikt, förstår bl.a vilka de egna styrkorna och tillkortakommandena är

– förstår sitt eget beteende och hur det påverkar andra

– har riktningen och de viktigaste målen klart för sig

– kan planera tid och aktiviteter och sätta gränser när det behövs

– vill utveckla sig vidare

– kan hantera hinder och motgångar konstruktivt

– agerar mer proaktivt än reaktivt

– möter andra med empati och respekt

Men hur utvecklar man sitt självledarskap?

För att självledarskap ska fungera behövs en tydlig dialog mellan chef och medarbetare gällande ramar för självledarskapet – vad innebär det kopplat till mitt uppdrag? Vilka mandat har jag? Finns tydliga spelregler och förväntningar? Vad har vi för mål och vision och hur bidrar jag till det? Det hjälper mig som medarbetare att navigera i terrängen, prioritera och hålla fokus.

Det blir också lättare att acceptera och förhålla sig till sitt uppdrag när det är tydligt. Vad jag kan påverka och vad jag inte kan påverka.

Ledarna behöver föregå med gott exempel, tydligt kommunicera ut de viktigaste målen och stötta sina medarbetare i sitt självledarskap. Alla medarbetare är inte lika mogna eller redo för att öka självledarskap och alla kommer inte gilla det. Ledarna behöver förstå det, de behöver också vara trygga med att släppa på ett eventuellt kontrollbehov och större utsträckning coacha och delegera.

Innan de börjar prata om självledarskap måste cheferna fundera på sin egen chefsroll och sitt ledarskap. De behöver skapa en ny verksamhetskultur som tar hänsyn till hur självledarskap påverkar allt från kommunikationsvägar och delegerande av makt och ansvar till tidsredovisning. Cheferna måste hålla sig till och kommunicera ”the big picture” medan medarbetare måste ta större ansvar för att faktiskt leda sig själva.

För att utveckla det egna självledarskapet behöver du avsätta tid till reflektion och lyssna inåt. Du blir mer medveten om dig själv och din vardag. När du kommer närmare dina värderingar och vet vad du vill ha mer eller mindre av är det lättare att leda dig själv i den riktning du vill. För att kunna leda dig själv fullt ut behöver du bottna i dig själv, det finns ingen quick-fix, du måste träna.

Kom ihåg, du kan välja att jobba med ditt självledarskap eller så gör du som du brukar, men då händer inget nytt.

Områden att jobba med är bl.a

– den egna riktningen

– bli klar över sina viktigaste värderingar

– sätta tydliga mål kopplade till riktningen

– göra en plan för att nå målen

– identifiera egna begränsande tankar och ifrågasätta ”sanningar” och antaganden

– förståelse för den egna beteendestilen och hur den kan påverka andra

– hantera hinder, oro och motgångar konstruktivt

 

Här är ett enkelt test där du kan få en indikation på var du är stark och var du kan behöva utveckla dig.

https://www.survio.com/survey/d/sjalvledarskap-test

Då kommer du få ett svar av mig med dina poäng och några tips.

Du kan också prova någon av mina två e-kurser där du på egen hand kan arbeta med självledarskap. Du hittar dem här:  https://www.kallenbergcoach.se/tjanster/

Tillbaka till bloggen